Cầu Cao Lãnh

THÔNG TIN DỰ ÁN

  Sản phẩm QH Plus cung cấp:  Ống nối thép, dịch vụ tạo ren cốt thép, cóc nối thép
  Địa chỉ:  Huyện Lấp Vò, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
  Năm thực hiện:  2015
  Tổng giá trị:  3.037.000.000.000 đồng
  Đơn vi thi công:  Công ty Cổ phần Cầu 12